Związki pomiędzy rozwojem gospodarczym regionu a stanem infrastruktury drogowej

  • Piotr Pawlak Instytut Transportu Samochodowego
Keywords: economical growth, motor transport, infrastructure

Abstract

The article presents, in the short description, a link between the economic development of the region and the condition of its road infrastructure. The region selected for comparisons and analysis of this compounds is Eastern Poland. First, the characteristics of the selected region were discussed. Next, the general state of transport development of the country was described, in aspect of road infrastructure. The last part of the article discusses the issues of the region's economic growth in relation to its infrastructure situation, in connection with the condition and development of the road network. The presented material was concluded with a summary, which emphasized the existence of the tested compounds.

References

1. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2016.
2. Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Gis W., Waśkiewicz J., Balke I., Pawlak P., Polski transport samochodowy ładunków, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2016,
3. Brdulak J., Pawlak P., Infrastruktura transportowa w rozwoju obszarów rdzeniowych i peryferyjnych na przykładzie Polski Wschodniej, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 6, 2016.
4. Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Rozwój gałęziowy transportu w Europie – priorytetowe osie sieci TEN-T, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2012.
5. Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Zakrzewski B., Domykanie sieci dróg ekspresowych i autostrad czynnikiem mnożnikowym gospodarczego rozwoju regionów, Poznań: Instytut Magazynowania i Logistyki, „Logistyka” 3/2014, s. 716-722.
6. Brdulak J., Pawlak P.; Przedsiębiorstwo w rachunku ekonomicznym skutków inwestycji drogowych, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017, nr 1.
7. Brdulak J., Zakrzewski B.; Zarys teoretyczny zmian systemu transportowego w Polsce, „Transport Samochodowy”, nr 1/2008.
8. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2016 roku, Warszawa, marzec 2016.
9. Miszczuk A., Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego, Norbertinum, Lublin 2013.
10. Niedziółka D. (red. nauk.), Zielona energia w Polsce, CeDeWu.pl, Warszawa 2012.
11. Olechnicka A., Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa 2004.
12. Pawlak P., Badania popytu przedsiębiorstw na usługi transportowe w Polsce Wschodniej, TTS Technika Transportu Szynowego, nr 12, 2015.
13. Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 r., Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa, 4 września 2015 r.
14. Raport GDDKiA stan dróg na koniec 2016,
15. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby przygotowania Przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce, Część I Diagnoza stanu polskich miast, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa 2010.
16. Wilk T., Pawlak P., Kongestia transportowa, Logistyka, nr 6, 2014.
17. Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
18. www.gddkia.gov.pl/pl/926/autostrady
19. Zarycki T., Polska Wschodnia w perspektywie centro-peryferyjnej, (w:) Strategiczna problematyka rozwoju Regionu Lubelskiego, red. M. Stefański, Innovatio Press, Lublin 2011.
Published
2018-06-22
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency